Dịch vụ

Các mảng kinh doanh chính: Kế hoạch kinh doanh, Quản lý dự án

SYPM

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Lịch trình dự án
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý công việc
 • Quản lý chất lượng dự án
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý nhân sự 

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 • Ảnh hưởng kinh tế và dân số
 • Tổng quan tình hình thị trường
 • Đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai
 • Khảo sát giá đất
 • Báo cáo thị trường hàng quý
 • Nghiên cứu thị trường chuyên sâu
 • Đề xuất ý tưởng

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ
KIẾN TRÚC

 • Phát triển đô thị
 • Thiết kế quy hoạch tổng thể
 • Ý tưởng thiết kế

KẾ HOẠCH KINH DOANH
& Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

 • Kế hoạch dự án
 • Khách hàng mục tiêu
 • Định vị dự án
 • Điều phối 
 • Quản lý rủi ro
 • Thiết kế & Ý tưởng tổng thể đô thị

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 • Rà soát đặc biệt
 • Tư vấn pháp lý
 • Ưu đãi đầu tư
 • Giới thiệu dự án
 • Nghiên cứu khả thi
 • Khuyến nghị nhà thầu
 • Quan hệ nhà đầu tư

TƯ VẤN QUẢN LÝ
XÂY DỰNG

 • Tiến độ xây dựng
 • Dự toán chi phí
 • Quản lý hợp đồng
 • Giám sát công trình